Bijeenkomst ouderkrachtvoortkind

Bijeenkomst ouderkrachtvoortkind
Op zaterdag 10 januari is er een bijeenkomst en training regioteams Ouderkracht voor ’t kind
Tijd:13.00-16.00
Locatie: De Oase, De Geer 37 Nieuwland

1 Opening
2 Vaststellen/ goedkeuren notulen/verslag vorige bijeenkomst
3 Agenda vaststellen
4 Mededelingen en ingekomen stukken
5 Eerste onderwerp: Noodplan Jeugdhulp
6 Tweede onderwerp: Vorderingen jeugdhulp/9passend onderwijs)
7 Rondvraag
8 Datum volgende bijeenkomst/training

*************PAUZE***************

Trainingsgedeelte: kennisdelen regioteams
Onderdeel onderwijs: verder uitwerken van de casussen
Onderdeel Jeugdhulp: verdieping noodplan, termenlijst en procedures

Submit a Comment