Kerngroep Jeugdhulp Ouderkracht voor het Kind

Kerngroep Jeugdhulp Ouderkracht voor het Kind

De Nieuwe Jeugdwet  – Wat verandert er per 2015?

Vanaf 1 januari 2013 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp tot 18 jaar, ook als een behandeling langere tijd duurt. Ook de JeugdGGZ zit dan niet meer in het takenpakket van de zorgverzekering. Omdat de gemeenten de financieel verantwoordelijkheid dragen voor de kosten van de jeugdhulp, zijn zorgverleners verplicht om aan gemeenten te melden wanneer een kind in behandeling genomen en wanneer de behandeling wordt beëindigd.

Op deze hoofdregel zijn voor de JeugdGGZ enkele uitzonderingen. Kosten die de zorgverzekering wel blijft betalen zijn:

  • Behandeling van licht psychische klachten via de huisarts/praktijkondersteuner GGZ;
  • Medicijnen tegen psychische aandoeningen voor jongeren die niet zijn opgenomen in een klinische instelling;
  • Psychosociale therapie (het is tot dusver niet bekend welke Zorgverzekeraars (ZV) dit (aanvullend) pakket blijven vergoeden en hoe hoog die vergoeding maximaal zal zijn. Het is een zeer grijs gebied omdat kinderen met psychosociale aandoeningen wel overgaan naar gemeenten. We zijn druk bezig om dit z.s.m. voor jullie uit te zoeken. Ditzelfde geldt voor de psycho-somatische zorg. Een moeilijke klus omdat gemeenten en verzekeraars allen een ander beleid voeren.

Zorgcontinuïteit / overgangsrecht

Zorgcontinuïteit geldt alle zorg die al voor 1 januari 2015 is ingezet of waarvoor men op die datum op de wachtlijst stond. Er is geen garantie dat deze zorg wordt gegeven door dezelfde zorgverlener, meestal wel door zelfde instantie. Dit recht geldt voor de duur van de behandeling, maar maximaal tot 01-01-2016. Dit geldt ook voor lopende PGB’s.

Meer informatie over uw zorg vindt u op www.hoeverandertmijnzorg.nl of www.dezorgverandertmee.nl . Uiteraard gaan wij hard ons best doen om zoveel mogelijk informatie over de nieuwe jeugdwet via onze eigen site www.ouderkrachtvoortkind.nl te delen. We zijn hierover in overleg met Per Saldo.

Werkzaamheden kerngroep Jeugdhulp

De afgelopen maanden hebben de leden van de werkgroep niet stil gezeten, onze agenda’s stonden vol met overleggen met ministeries, Kamerleden, VNG, gemeenten en bestuurders. Veel brieven zijn geschreven naar gemeenten, Tweede Kamerleden, commissieleden, bestuurders en instanties om ze op de hoogte te houden wat er goed gaat, maar ook waar nog behoorlijke knelpunten liggen of waar met in strijd handelt met andere wetten/ rechten.

We hebben vele bijeenkomsten, symposia en congressen bezocht alles met tot doel om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. We zijn op werkbezoek geweest bij verschillende instanties en instellingen. Ook maakten we deel uit van het vaste panel in debatten m.b.t. Jeugdhulp in De Balie Amsterdam.

Een afvaardiging van de werkgroep heeft zitting genomen in een Werkgroep drang die is opgezet door Jeugdzorg Nederland en Ouderkracht voor ’t kind. De werkgroep heeft tot doel om de grenzen aan te geven van de druk die professionele hulpverleners mogen/moeten uitoefenen op ouders om te zorgen voor adequate begeleiding van kinderen. Zodra de werkzaamheden van de werkgroep zijn afgerond zullen wij jullie daarover informeren.

Plan van aanpak

Op dit moment proberen we grip te krijgen op de situaties. Sommige gemeenten zijn een goed voorbeeld voor de wijze waarop de jeugdhulpverlening vorm kan krijgen. Anderen gemeenten hebben geen idee waarmee zij bezig zijn en hebben hun zaken in het geheel niet op orde. Er is een grote behoefte aan informatie en de vragen van ouders zijn zo talrijk dat wij niet in staat zijn om die allemaal te beantwoorden.

De kerngroep Jeugdhulp heeft vrijdag 2 Januari jl. met Katinka Slump en Saskia Buma een benen op tafel gesprek gevoerd over een vangnet voor ouders met betrekking tot de veranderingen in de jeugdhulp. Welke informatie hebben ouders NU nodig? Wat gebeurt er met de dossiers? Hoe zit het met de privacy? Is de rechtsbescherming op orde of moeten ouders eerst hun hulpvraag richting gemeente uitdrukkelijk vastleggen? Hoe lopen de procedures en weten ouders wanneer ze wat moeten doen? Hoe zit het met de termijnen die ouders in de gaten moeten houden? Is het overgangsrecht goed geregeld? Hoe zit het met de eigen bijdrage JeugdGGZ? Is alle informatie openbaar? Hoe verloopt de communicatie of worden ouders weer van het kastje naar de muur gestuurd?

We hebben besloten om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Doelstelling is om te beginnen met een begrippenlijst waarin zowel de begrippen binnen de jeugdhulpverlening en passend onderwijs een plek moeten krijgen. Daarnaast moeten er model brieven worden gepubliceerd die ouders kunnen gebruiken als zij tegen knelpunten aanlopen. Gezien de omvang van de klus moeten we prioriteiten stellen en waar mogelijk samenwerken met andere instellingen en organisaties.

Op 10 januari jl. heeft de Werkgroep Jeugdhulp haar plannen voorgelegd aan de regioteams van Ouderkracht voor ’t kind. Met de inbreng van deze ouders gaat de werkgroep aan de slag.

Submit a Comment