Notitie Knelpunten rond ondersteuning leerling op school

Notitie Knelpunten rond ondersteuning leerling op school

Naar aanleiding van de brief van 20 maart 2015 van de staatssecretarissen van VWS en OCW heeft de werkgroep Onderwijsbestuur van Ouderkracht voor ’t Kind een notitie aan ouders gemaakt. Wij vinden dat in de brief van de staatssecretarissen, de zorgplicht van de scholen wordt beperkt. Scholen kunnen aan het aanbod voor passend onderwijs voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking, de voorwaarde verbinden dat ouders een financiĆ«le bijdrage leveren uit hun persoonsgebonden budget/zorg in natura. Hiermee worden deze kinderen in het onderwijs achtergesteld. Het recht op onderwijs van kinderen met een ernstige meervoudige beperking komt onder druk te staan. Scholen hebben naar deze groep leerlingen blijkbaar niet langer een zorgplicht.

De zorgplicht van de schoolbesturen zou er toe moeten leiden dat samenwerkingsverbanden en gemeenten voorzien in adequate ondersteuning op school, die kan worden bekostigd uit het budget dat met passend onderwijs en de transitie Jeugdzorg beschikbaar is gekomen.

De notitie is te vinden onder ‘documenten’ en is via deze link te downloaden.

Submit a Comment