Leerbaar kind vrijstellen van leerplicht is niet juist

Leerbaar kind vrijstellen van leerplicht is niet juist

Op 7 december 2016 besteedde Zembla wederom een uitzending aan passend onderwijs en maatwerk. Het blijkt dat het aantal leerlingen dat is afgeschreven voor het onderwijs, door een vrijstelling o.g.v. artikel 5, onder a, Leerplichtwet toch weer is gestegen. Het aantal zal nu lopen in de richting van de 6.000. Sinds een jaar of zeven is het aantal gaan stijgen terwijl het aantal kinderen is afgenomen.

Katinka Slump licht toe:

Katinka Slump

Katinka Slump

“Het is goed om te weten dat dit aantal vroeger stabiel was op zo’n 1.500 kinderen. Denk daarbij aan kinderen die zo geretardeerd zijn dat zij nauwelijks een besef hebben van hun bestaan, bijvoorbeeld door een syndroom, een trauma bij bevalling, ongeluk/verdrinking. Alle andere kinderen kunnen zich wel degelijk ontwikkelen en hebben daarom gewoon recht op onderwijs. Zij zullen op een school moeten staan ingeschreven.

Een leerbaar kind vrijstellen van leerplicht is niet juist. Daarover zijn duidelijke afspraken gemaakt met het ministerie van OCW. Ieder kind dat zich kan ontwikkelen is leerbaar, ook kinderen die ziek zijn of overspannen. Voor die kinderen is er een zorgplicht vanuit de school. De school moet dus zorgdragen voor extra ondersteuning. Die ondersteuning bestaat dan uit extra zorg of extra onderwijs zodat onderwijs voor de leerling toegankelijk blijft of wordt gemaakt. Die zorg en/of dat onderwijs kan overal worden geboden. Op school, thuis of elders bij een andere instelling. Daarbij gaat het om maatwerk dat ook kan bestaan uit een combinatie, zoals deels school, deels thuis/andere instelling.

Een kind hoeft niet te kiezen tussen zorg en onderwijs; het heeft recht op beide. Dat betekent ook dat beide budgetten beschikbaar moeten zijn.

Het schoolbudget zal dan ook moeten worden ingezet voor het onderwijs aan kind. Dat kan bijvoorbeeld door een onderwijzer in te vliegen. Voor deze kinderen geldt dan ook dat er afspraken worden gemaakt tussen de school waar de leerling staat ingeschreven en de andere betrokkenen die de extra zorg bieden. De school heeft samen met de ouder de regie. De school zal dan ook moeten zorgen dat naast de onderwijsbudgetten extra budgetten beschikbaar komen, indien nodig. Dat kan zijn vanuit de Wet langdurige zorg of vanuit de jeugdhulpverlening. De gemeente zal de school daarbij moeten ondersteunen omdat uitval leidt tot problemen in de jeugdzorg. De nieuwe Jeugdwet legt de gemeente een preventieplicht op.

Ik adviseer op dit moment om alle vrijstellingen o.g.v. artikel 5, onder a, Leerplichtwet nu te melden bij Marc Dullaert, de aanjager van het Thuiszitterspact. Dat kunt u doen via de Kinderombudsman Het proces van uitsluiting van kinderen van het onderwijs, moet een halt worden toegeroepen. De gelden van deze kinderen moeten worden ingezet voor onderwijs, ook als zij onderwijs volgen op een andere locatie dan de school van inschrijving.”

 

Uitzending Zembla (7 december 2016): Thuiszitters deel 2

Kijk ook: Zembla (22 april 2015): Thuiszitters deel 1

 

Submit a Comment