Gesprek met OCW 22-12-2014

Gesprek met OCW 22-12-2014

Gesprek met OCW 22-12-2014 Aanwezig: dhr. Dingelstad directeur PO, mevr. Biemans, beleidsmedewerker directie PO, Katinka Slump, Suzanne Boomsma en Frank Hoogeboom, Ouderkracht / Werkgroep Maatwerk Op 22 december is een constructief gesprek gevoerd met directie Primair Onderwijs OCW. Aan de orde kwamen: Vraagfinanciering door Ouderkracht aan de Landelijke Ouderraad De voorgenomen inventarisatie van de Staatssecretaris (dwz. inventariseren onder welke voorwaarden onderwijs op een andere locatie dan de school mogelijk gemaakt kan worden).   Vraagfinanciering De LOR heeft nog geen subsidieaanvraag gedaan voor kalenderjaar 2015. De LOR kan financieel en materieel ondersteunen. Organisaties die voor facilitering in aanmerking willen komen doen een verzoek bij de LOR. Daartoe formuleert de LOR een kaderstelling. Geen enkele organisatie krijgt hierin een voorkeurspositie. Alle aanvragen worden op dezelfde manier beoordeeld. Ondersteuningsrelaties vallen binnen een kalenderjaar, vanzelfsprekende continue ondersteuning is niet mogelijk. Aan eerdere ondersteuning kunnen geen rechten ontleend worden. Ouderkracht voor ’t Kind zal zich tot bestuur van de LOR wenden met een financieel ondersteuningsverzoek.   Voortgang Passend onderwijs Verzoek van de Werkgroep Maatwerk om over de voortgang Passend Onderwijs te spreken zal gehonoreerd worden. Eind januari, de agenda voor dit gesprek is reeds ingediend. Inventarisatie van de Staatssecretaris, brief 27 oktober 2014 Ouderkracht voor ’t Kind wordt meegenomen in de besprekingen over de resultaten van de inventarisatie. Ouderkracht heeft de wens geuit om eerder in het proces te worden ingeschakeld. Ouderkracht kan bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan de verscherping van de onderzoeksvraag van de voorgenomen inventarisatie. Gemeld n.a.v. de minisymposia Passend Onderwijs Thuiszitters (november / december 2014). Onderwijsorganisaties optimistisch over de werking van de zorgplicht en de grote bereidheid om problemen met leerlingen...
Notitie Leenstelsel: Krijgen studenten straks nog waar voor hun geld?

Notitie Leenstelsel: Krijgen studenten straks nog waar voor hun geld?

Er is momenteel veel aandacht in de media en in politiek Den Haag voor het voorgenomen leenstelsel. Dat is al langere tijd het geval en het is duidelijk dat de storm voorlopig nog niet voorbij is. Binnen de coöperatie Ouderkracht voor het Kind is hierover een notitie geschreven waarin wordt ingegaan op: De rechtspositie van ouders De rechtspositie van de toekomstige student Studierechten De samenvatting is helder over de kwaliteit van de plannen en de gevolgen voor de toekomstige student: Versterking van de rechtspositie van de student en ouder is een voorwaarde voor invoering van een leenstelsel. Niet alleen omdat de student daarmee beter in staat zal zijn om de verbetering van de onderwijskwaliteit af te dwingen, maar ook omdat het niet zo kan zijn dat de student als kwetsbare partij in het onderwijs de rechtsbescherming wordt onthouden die hem, binnen ons stelsel van de wet- en regelgeving, toekomt. De notitie is gisteren uitgebreid besproken met scholieren- en studenten-organisaties. Op basis van dit overleg is er binnenkort meer nieuws te verwachten. Hou de agenda dus goed in...

Aanmelding gestart voor opleiding regioteams

Op 25 oktober 2014 start het opleidingstraject voor ouders die zich vanuit de regio actief willen inzetten voor goed onderwijs en jeugdhulpverlening. Komend schooljaar zullen er 6 van dergelijke bijeenkomsten worden gehouden. Daarbij gaat het om ouders die in de regio het aanspreekpunt willen zijn voor ouders die bij de opvoeding van hun kind vragen hebben rond onderwijs en de jeugdhulpverlening. De avonden worden verzorgd door Saskia Buma (communicatie), Nely Sieffers (jeugdhulp) en Katinka Slump (onderwijs) De eerste data voor de eerste twee bijeenkomsten zijn inmiddels vastgesteld: 25 oktober 2014 13 december 2014 De cursussen worden gegeven van 13.00 tot 16.00 in De Oase, Geer 37, 4243 JS Nieuwland. Voor de ouders van de regioteams van de Coöperatie Ouderkracht voor ’t kind is de deelname aan de cursus gratis. Door ouderteams in de regio op te leiden en te ondersteunen probeert de Coöperatie Ouderkracht voor ’t kind de kennis die er beschikbaar is onder ouders over de regio’s te verspreiden. Ook hoopt Ouderkracht met de inzet van regioteams van ouders vragen uit het land te bundelen, zodat daarvoor structurele oplossingen kunnen worden gezocht. Bovendien zijn de regioteams in staat om informatie over het onderwijs en de jeugdhulp in hun regio te bundelen, waarmee ouders in die regio hun voordeel kunnen doen. De doelstelling van de opleiding is om aan de hand van voorbeelden uit de praktijk zoveel mogelijk kennis over te dragen over het onderwijsrecht, de jeugdhulpverlening en communicatie. Inmiddels is een groot aantal regio’s door ouders vertegenwoordigd. Andere ouders die graag een actieve rol willen vervullen in hun regio, met ondersteuning vanuit de Coöperatie Ouderkracht voor ’t kind,...

Vergadering ledenraad

Op zaterdag 6 september zal een vergadering plaatsvinden van de ledenraad. Meldt je nu aan via Aanmelden nodig: info@ouderkrachtvoortkind.nl.Er is een volle en belangwekkende agenda: 13:30- 14:00: Inloop en voorwoord door Bestuursvoorzitter Suzanne Boomsma 14:00- 15:00: Regiovertegenwoordigers Coöperatie door Bestuurslid Saskia Buma 15:00- 15:30: Uitvoering motie Mohandis/Lukas door Raad van Advies Katinka Slump 15:30- 16:00: Internetconsultatie Passend onderwijs door Raad van Advies Katinka Slump 16:00- 17:00: Positie ouders wetsvoorstel studievoorschot (leenstelsel) door Raad van Advies Katinka Slump 17:00: Vaststellen voorstel contributie 10 euro per jaar, vaststellen werkgroep Jeugdhulp. De ledenvergadering zal worden gehouden in Ontmoetingscentrum De Oase, Geer 37, 4243 JS Nieuwland (tel: 0345 62 12 50, mob: 06 53 49 85 79) We mogen gratis gebruik maken van deze ruimte daarvoor onze hartelijke dank. Ben je met de trein dan moet je uitstappen op station Leerdam en wordt je opgehaald met de auto, geef dit even aan bij je aanmelding. Je bent van harte...