Drang in de jeugdhulpverlening

Drang in de jeugdhulpverlening

Ter voorbereiding op de transformatie van de jeugdzorg ontstond de behoefte tot nadere definiëring van het begrip ‘drang’ zoals dat in de jeugdhulpverlening ingeburgerd is geraakt. In de praktijk worden hier immers verschillende dingen onder verstaan: Een fase in de bemoeienis van een gezin? Een methode? Of een benadering? Of een attitude? Vanuit cliënten zijn er klachten over druk die op hen uitgeoefend wordt, onder de vlag van drang, om hulp te accepteren. Jeugdzorg Nederland heeft met de Coöperatie Ouderkracht voor ’t kind, een organisatie van ouders voor ouders, het initiatief genomen om op basis van een discussie over drang een notitie op te stellen. Een werkgroep bestaande uit deelnemers uit diverse geledingen (BJZ’s, VNG, advocatuur en Raad voor de Kinderbescherming en natuurlijk vanuit de ouders) heeft zich gebogen over het onderwerp, met deze notitie als resultaat. De inhoud hiervan is volledig de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers. De werkgroep spreekt de hoop uit dat deze notitie zal fungeren als handvat voor ouders, jeugdigen, professionals en gemeenten die met drang te maken krijgen. Naar het document  ...
Notitie Knelpunten rond ondersteuning leerling op school

Notitie Knelpunten rond ondersteuning leerling op school

Naar aanleiding van de brief van 20 maart 2015 van de staatssecretarissen van VWS en OCW heeft de werkgroep Onderwijsbestuur van Ouderkracht voor ’t Kind een notitie aan ouders gemaakt. Wij vinden dat in de brief van de staatssecretarissen, de zorgplicht van de scholen wordt beperkt. Scholen kunnen aan het aanbod voor passend onderwijs voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking, de voorwaarde verbinden dat ouders een financiële bijdrage leveren uit hun persoonsgebonden budget/zorg in natura. Hiermee worden deze kinderen in het onderwijs achtergesteld. Het recht op onderwijs van kinderen met een ernstige meervoudige beperking komt onder druk te staan. Scholen hebben naar deze groep leerlingen blijkbaar niet langer een zorgplicht. De zorgplicht van de schoolbesturen zou er toe moeten leiden dat samenwerkingsverbanden en gemeenten voorzien in adequate ondersteuning op school, die kan worden bekostigd uit het budget dat met passend onderwijs en de transitie Jeugdzorg beschikbaar is gekomen. De notitie is te vinden onder ‘documenten’ en is via deze link te...