De vicieuze cirkel van Lansbreker

De vicieuze cirkel van Lansbreker

(door Yvonne Muijs) Ik las de brief van Miranda Wissink op de site van Ouderkracht voor ’t Kind. Ook ik voelde een diep teleurstelling toen tijdens de Lansbrekers bootcamp met trots het MAS werd gepresenteerd door Carry Roozemond. Het verbaast mij hoe hier aan de natuur voor bij gegaan wordt. Een jong dier rent weg of toont gedrag wanneer het zich niet veilig voelt. Dit is een oerinstinct. Ook de mens beschikt over dat instinct. Kinderen die van school verzuimen gaan volgens MAS allerlei procedures langs (de lange wachtlijsten in de jeugdzorg worden hier helemaal vergeten. In mijn regio drie tot zes maanden voor de eerste intake).  Weglopen van school/gedrag of het verzuim heeft altijd en reden. Vaak is de reden bij een kind ‘zich niet veilig voelen’. Dit gevoel van onveiligheid op school heeft echter niet altijd met de opvoeding te maken, was het maar zo makkelijk. Ik kan diverse foto’s laten zien van blauwe plekken bij kinderen die zij bij de leerkrachten op liepen. Het pesten op scholen is helaas ook nog steeds van alle dag met dusdanige gevolgen. (De dood ! Bekijk aub de actuele suïcidecijfers) Ik snap heel goed, dat het veel makkelijker is de MAS te handhaven. Wie is bereid scholen aan te wijzen als het daar verkeerd gaat als het daar soms niet functioneert of als het kind in de school zelf niet begrepen wordt. Ouders zijn veel makkelijker strafrechtelijk te vervolgen dan grote schoolbesturen. Daarnaast ben ik dan ook een heel praktisch iemand en op zoek wie met mij dan uiteindelijk de lansen gaat breken. Ik had dan ook mij helemaal verheugd...
Brief van een moeder

Brief van een moeder

(Door Miranda Wissink en Marjan Goosen) Dag Ingrado, LBBO, Ouders en onderwijs, Landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs, Gedragswerk, PO Raad, Steunpunt Passend onderwijs VO, VO Raad, Bedankt voor de Bootcamp Lansbrekers. Een dag waarin wij allen de verbinding zochten. Ieder op eigen wijze! Dat is exact wat op school ook kan, waarin de thuiszittende kinderen erkend moeten worden. Wat hebben zij nodig in ons onderwijssysteem? Alleen een diagnose maakt niet dat de oplossing komt. Het gaat om naar het kind luisteren, begrijpen wat het kind zegt. Zonder vanuit eigen visie, de eigen kaders, al een oordeel te vellen over het kind. Ieder kind wil meedoen in de maatschappij en niet afgewezen worden. Als het kind niet kan, kunnen wij een kind niet het schoolsysteem in dwingen. Op een Bootcamp of Thuiszitterstop hoort die echte vader/moeder, vooral die echte thuiszitter op het podium te staan. Daadwerkelijk horen van de thuiszittende kinderen wat de oorzaken en de gevolgen zijn vanuit het kind/ouder perspectief gezien, verwoord. Zoals dr. Martine Delfos zegt: Luister naar kinderen, zij weten heel goed wat ze nodig hebben. Stel de juiste vragen en je krijgt antwoord. Kan een kind niet praten, dan praat je met de ouder. Een ouder kent dit kind het beste. Vele ouders van thuiszittende kinderen worden niet gehoord, eerder veroordeeld opdat ze hun kind beschermen, hun veiligheid garanderen. Dat is een voorwaarde van een goede ouder zijn, dat is waar ouders van thuiszitters op worden veroordeeld. Op de site van Ingrado staat: De vijf meest voorkomende redenen van thuiszitten, vaak in combinatie, zijn: Psychiatrische problemen: (vermoedens van) angsten, fobieën, psychische problematiek, psychiatrische stoornis Gedragsproblemen: problematisch...
Het Nieuwe Wiel

Het Nieuwe Wiel

(door Yvonne Muijs) Op 17 februari heb ik eindelijk de tijd gehad om bij een georganiseerde bijeenkomst van Lansbrekers te kunnen zijn. Inmiddels is dit de derde bijeenkomst. De eerste bijeenkomst, de bootcamp waar alles mee begon, maakte bij ouders heel nogal wat los. Het was aanvankelijk niet de bedoeling dat er veel ouders aanwezig zouden zijn. Daarna werd een aparte bijeenkomst voor ouders en een voor professionals georganiseerd. Deze laatste bijeenkomst was voor een gemengde groep van ouders en professionals. De ontvangst was geweldig. Ik zag heel veel lieve ouders en ook heel veel professionals, die juist out of de box willen denken. De organisatoren hadden een mooi programma verzorgd. Maar waarom had ik niet een goed gevoel erbij? Ik kom tot de simpele conclusie dat mijn verwachting tegenover een Lansbreker te groot is. Mijn verwachting als moeder is namelijk, dat, wanneer ik na dat ik zo al veel gedaan te hebben, bij een Lansbreker kan aankloppen, en dat daarmee een lans gebroken wordt. Een Lansbreker kan deze verwachting bij mij echter helemaal niet nakomen. Inmiddels zijn er alle aanwezigen op de kaart van Lansbreker geïnstalleerd. Wat houdt dit in? Het houdt in dat wanneer je een Lansbreker zoekt, je die daar kan vinden. Maar… ben ik dan een Lansbreker voor het Samenwerkverband of voor de ouder. Hoe serieus word ik genomen? Krijgt de hulp vragende ouder die naar mij als Lansbreker toe komt, wel de goede informatie. En is dat ook zo wanneer ze bijvoorbeeld een Lansbreker vindt die een Leerplichtambtenaar is in de betreffende regio. Hoe overstijgend gaat de Lansbreker? Ik zat bij een rondetafelgesprek (...

Zorgplicht … ik snap het niet.

(door Yvonne Muijs) De vraag die maar in mijn hoofd blijft na een gesprek met Sander Dekker en nu ook na een gesprek met Karin Straus is: ”Wat houdt zorgplicht van school in?” Als ouder ga ik er vanuit, dat ik verantwoordelijk ben voor de zorg voor mijn Kind. Maar nu blijkt school hier ook een functie in te hebben. Men noemt dit zorgplicht in het kader van passend onderwijs. Wat houdt het in? Bij het verkrijgen van informatie en bij begeleiding van vele ouders struikel ik over deze zorgplicht. School is blijkbaar verplicht zorg te leveren aan en kind bij inschrijving. De school moet voldoen aan deze zorgplicht. Mijn vraag is dan: “hoe ziet die invulling van die zorgplicht er praktisch uit?” Als ouder begrijp ik hier niet veel van. Mijn kind is namelijk wel degelijk ingeschreven op een school. Ik zie echter niet dat er aan hem goede zorg geboden wordt. Hij is al jaren thuiszitter. Na vele gesprekken met het Samenwerkingsverband, directie, ambtenaar Leerplicht, Gedragswerk en Gemeente werd een knop doorgehakt: Er wordt IVIO, ofwel afstandsonderwijs, geboden na vijf jaar zonder onderwijs gezeten te hebben. De knoop was doorgehakt. Daarna duurde het nog zes (!!!) maanden voordat het lesmatrial van IVIO ter beschikking was voor hem. Daarna blijkt dat de school van inschrijving niet te monitoren en ook geen enkele interesse te tonen voor de verdere ontwikkeling. Is dit nu die zorgplicht? Het instellen van Onderwijs en niet meer het volgen van de verdere ontwikkeling van een kind? Hoe zit het met het Ontwikkelingsplan van een school? Wanneer deze school waar mijn kind is ingeschreven een...
Ouders geven terugkoppeling na Thuiszitterstop

Ouders geven terugkoppeling na Thuiszitterstop

Na interne evaluatie geven ouders die aanwezig waren bij de Thuiszitterstop op 6 februari een terugkoppeling.Zij zien bij de concrete uitvoering van de plannen namelijk nog een aantal valkuilen en hiaten in het veld van Passend Onderwijs. In een brief aan het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap zetten zij hun standpunten uiteen. Terugkoppeling ouders thuiszitterstop februari 2017  ...
Leerbaar kind vrijstellen van leerplicht is niet juist

Leerbaar kind vrijstellen van leerplicht is niet juist

Op 7 december 2016 besteedde Zembla wederom een uitzending aan passend onderwijs en maatwerk. Het blijkt dat het aantal leerlingen dat is afgeschreven voor het onderwijs, door een vrijstelling o.g.v. artikel 5, onder a, Leerplichtwet toch weer is gestegen. Het aantal zal nu lopen in de richting van de 6.000. Sinds een jaar of zeven is het aantal gaan stijgen terwijl het aantal kinderen is afgenomen. Katinka Slump licht toe: “Het is goed om te weten dat dit aantal vroeger stabiel was op zo’n 1.500 kinderen. Denk daarbij aan kinderen die zo geretardeerd zijn dat zij nauwelijks een besef hebben van hun bestaan, bijvoorbeeld door een syndroom, een trauma bij bevalling, ongeluk/verdrinking. Alle andere kinderen kunnen zich wel degelijk ontwikkelen en hebben daarom gewoon recht op onderwijs. Zij zullen op een school moeten staan ingeschreven. Een leerbaar kind vrijstellen van leerplicht is niet juist. Daarover zijn duidelijke afspraken gemaakt met het ministerie van OCW. Ieder kind dat zich kan ontwikkelen is leerbaar, ook kinderen die ziek zijn of overspannen. Voor die kinderen is er een zorgplicht vanuit de school. De school moet dus zorgdragen voor extra ondersteuning. Die ondersteuning bestaat dan uit extra zorg of extra onderwijs zodat onderwijs voor de leerling toegankelijk blijft of wordt gemaakt. Die zorg en/of dat onderwijs kan overal worden geboden. Op school, thuis of elders bij een andere instelling. Daarbij gaat het om maatwerk dat ook kan bestaan uit een combinatie, zoals deels school, deels thuis/andere instelling. Een kind hoeft niet te kiezen tussen zorg en onderwijs; het heeft recht op beide. Dat betekent ook dat beide budgetten beschikbaar moeten zijn. Het schoolbudget...