Ouders geven terugkoppeling na Thuiszitterstop

Ouders geven terugkoppeling na Thuiszitterstop

Na interne evaluatie geven ouders die aanwezig waren bij de Thuiszitterstop op 6 februari een terugkoppeling.Zij zien bij de concrete uitvoering van de plannen namelijk nog een aantal valkuilen en hiaten in het veld van Passend Onderwijs. In een brief aan het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap zetten zij hun standpunten uiteen. Terugkoppeling ouders thuiszitterstop februari 2017  ...
Leerbaar kind vrijstellen van leerplicht is niet juist

Leerbaar kind vrijstellen van leerplicht is niet juist

Op 7 december 2016 besteedde Zembla wederom een uitzending aan passend onderwijs en maatwerk. Het blijkt dat het aantal leerlingen dat is afgeschreven voor het onderwijs, door een vrijstelling o.g.v. artikel 5, onder a, Leerplichtwet toch weer is gestegen. Het aantal zal nu lopen in de richting van de 6.000. Sinds een jaar of zeven is het aantal gaan stijgen terwijl het aantal kinderen is afgenomen. Katinka Slump licht toe: “Het is goed om te weten dat dit aantal vroeger stabiel was op zo’n 1.500 kinderen. Denk daarbij aan kinderen die zo geretardeerd zijn dat zij nauwelijks een besef hebben van hun bestaan, bijvoorbeeld door een syndroom, een trauma bij bevalling, ongeluk/verdrinking. Alle andere kinderen kunnen zich wel degelijk ontwikkelen en hebben daarom gewoon recht op onderwijs. Zij zullen op een school moeten staan ingeschreven. Een leerbaar kind vrijstellen van leerplicht is niet juist. Daarover zijn duidelijke afspraken gemaakt met het ministerie van OCW. Ieder kind dat zich kan ontwikkelen is leerbaar, ook kinderen die ziek zijn of overspannen. Voor die kinderen is er een zorgplicht vanuit de school. De school moet dus zorgdragen voor extra ondersteuning. Die ondersteuning bestaat dan uit extra zorg of extra onderwijs zodat onderwijs voor de leerling toegankelijk blijft of wordt gemaakt. Die zorg en/of dat onderwijs kan overal worden geboden. Op school, thuis of elders bij een andere instelling. Daarbij gaat het om maatwerk dat ook kan bestaan uit een combinatie, zoals deels school, deels thuis/andere instelling. Een kind hoeft niet te kiezen tussen zorg en onderwijs; het heeft recht op beide. Dat betekent ook dat beide budgetten beschikbaar moeten zijn. Het schoolbudget...

Wetvoorstel: Mbo-scholen moeten meer samenwerken door vergrijzing

Het moet straks voor mbo-scholen gemakkelijker worden om gezamenlijk opleidingen aan te bieden. Als gevolg van de vergrijzing loopt het aantal leerlingen terug, waardoor sommige opleidingen in hun voortbestaan worden bedreigd. Men schat het aantal mbo’ers in 2030 13% lager dan nu. Daarom ligt er een wetsvoorstel zodat mbo-instellingen beter samen kunnen werken. Dit is nu lastig omdat wettelijk slechts één onderwijsinstelling verantwoordelijk kan worden gehouden voor de studenten en voor het aangeboden onderwijs. Wordt het wetsvoorstel aangenomen dan hebben de mbo-scholen straks een gedeelde en duidelijke verantwoordelijkheid. Bijkomend voordeel is dat MBO – instellingen zo worden gestimuleerd om samen te werken in plaats van elkaar te beconcurreren om het aantal studenten.Dat zou voor mbo studenten in de toekomst gunstig kunnen uitpakken. Lees meer:...