Notitie Knelpunten rond ondersteuning leerling op school

Notitie Knelpunten rond ondersteuning leerling op school

Naar aanleiding van de brief van 20 maart 2015 van de staatssecretarissen van VWS en OCW heeft de werkgroep Onderwijsbestuur van Ouderkracht voor ’t Kind een notitie aan ouders gemaakt. Wij vinden dat in de brief van de staatssecretarissen, de zorgplicht van de scholen wordt beperkt. Scholen kunnen aan het aanbod voor passend onderwijs voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking, de voorwaarde verbinden dat ouders een financiële bijdrage leveren uit hun persoonsgebonden budget/zorg in natura. Hiermee worden deze kinderen in het onderwijs achtergesteld. Het recht op onderwijs van kinderen met een ernstige meervoudige beperking komt onder druk te staan. Scholen hebben naar deze groep leerlingen blijkbaar niet langer een zorgplicht. De zorgplicht van de schoolbesturen zou er toe moeten leiden dat samenwerkingsverbanden en gemeenten voorzien in adequate ondersteuning op school, die kan worden bekostigd uit het budget dat met passend onderwijs en de transitie Jeugdzorg beschikbaar is gekomen. De notitie is te vinden onder ‘documenten’ en is via deze link te...
Onderwijs en Zorg gaan wel samen!! Thuiszitters Symposium

Onderwijs en Zorg gaan wel samen!! Thuiszitters Symposium

2 oktober 2015 Initiatief van OUDERS van thuiszitters en van kinderen die vastlopen binnen het onderwijs! Voor ouders van alle kinderen die, om welke reden dan ook vastlopen en daardoor gedeeltelijk of fulltime niet meer naar school kunnen of mogen. Hier komen de belangrijkste deskundigen eindelijk aan het woord: Ouders en kinderen zelf over ervaringen, visie, ideeën, meningen, kennis. Voor meer informatie:...

Brief aan alle ouders over het leenstelsel

Afgelopen maandag is een brief, gericht aan alle ouders van kinderen, jongeren en scholieren verzonden over de plannen voor het leenstelsel. De brief opent met ….. Met de invoering van een leenstelsel wordt de studiebeurs opgeheven en zullen studenten en hun ouders in de toekomst een aanzienlijk grotere bijdrage moeten leveren aan de kosten van ons hoger onderwijs. De regering rechtvaardigt deze verandering van haar beleid door te wijzen op het persoonlijke profijt van studenten bij het volgen van een studie. Helaas leert de praktijk dat een goede opleiding geen garantie is op een baan en dat juist de activiteiten naast de studie de kans op een baan vergroten. De Raad van State heeft bij het voorstel van de regering vraagtekens gezet. De Raad stelt dat het maatschappelijk profijt van hoger opgeleiden ook onveranderd groot is en ziet geen reden om de kosten van hun opleiding nu naar de student te verschuiven De ouders van de Coöperatie Ouderkracht voor ’t kind zijn bijzondere dank verschuldigd aan het bestuur van de scholierenorganisatie het LAKS. Dankzij de scholieren die hebben gezorgd voor de verzending van de brief aan 961 scholen voor voortgezet onderwijs zijn ouders in staat gesteld om ouders te informeren. Lees de hele brief. Bent u het eens met de brief en wilt u de Coöperatie steunen om haar doelen te bereiken? Dan is lid worden vast iets voor...
Notitie Leenstelsel: Krijgen studenten straks nog waar voor hun geld?

Notitie Leenstelsel: Krijgen studenten straks nog waar voor hun geld?

Er is momenteel veel aandacht in de media en in politiek Den Haag voor het voorgenomen leenstelsel. Dat is al langere tijd het geval en het is duidelijk dat de storm voorlopig nog niet voorbij is. Binnen de coöperatie Ouderkracht voor het Kind is hierover een notitie geschreven waarin wordt ingegaan op: De rechtspositie van ouders De rechtspositie van de toekomstige student Studierechten De samenvatting is helder over de kwaliteit van de plannen en de gevolgen voor de toekomstige student: Versterking van de rechtspositie van de student en ouder is een voorwaarde voor invoering van een leenstelsel. Niet alleen omdat de student daarmee beter in staat zal zijn om de verbetering van de onderwijskwaliteit af te dwingen, maar ook omdat het niet zo kan zijn dat de student als kwetsbare partij in het onderwijs de rechtsbescherming wordt onthouden die hem, binnen ons stelsel van de wet- en regelgeving, toekomt. De notitie is gisteren uitgebreid besproken met scholieren- en studenten-organisaties. Op basis van dit overleg is er binnenkort meer nieuws te verwachten. Hou de agenda dus goed in...