Drang in de jeugdhulpverlening

Drang in de jeugdhulpverlening

Ter voorbereiding op de transformatie van de jeugdzorg ontstond de behoefte tot nadere definiëring van het begrip ‘drang’ zoals dat in de jeugdhulpverlening ingeburgerd is geraakt. In de praktijk worden hier immers verschillende dingen onder verstaan: Een fase in de bemoeienis van een gezin? Een methode? Of een benadering? Of een attitude? Vanuit cliënten zijn er klachten over druk die op hen uitgeoefend wordt, onder de vlag van drang, om hulp te accepteren. Jeugdzorg Nederland heeft met de Coöperatie Ouderkracht voor ’t kind, een organisatie van ouders voor ouders, het initiatief genomen om op basis van een discussie over drang een notitie op te stellen. Een werkgroep bestaande uit deelnemers uit diverse geledingen (BJZ’s, VNG, advocatuur en Raad voor de Kinderbescherming en natuurlijk vanuit de ouders) heeft zich gebogen over het onderwerp, met deze notitie als resultaat. De inhoud hiervan is volledig de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers. De werkgroep spreekt de hoop uit dat deze notitie zal fungeren als handvat voor ouders, jeugdigen, professionals en gemeenten die met drang te maken krijgen. Naar het document  ...
Ouderkracht rolt regiostructuur uit. En enkele vacatures.

Ouderkracht rolt regiostructuur uit. En enkele vacatures.

Met de groei van de organisatie werd het hard tijd om ook de communicatie beter op poten te zetten. Daarom zijn vanaf direct de volgende emailadressen actief: secreratiaat@ovtk.nl gaat uiteraard naar het secretariaat. bestuur@ovtk.nl is voor mail gericht aan het bestuur rva@ovtk.nl gaat naar de voorzitter van de Raad van Advies juridisch@ovtk.nl gaat naar de juridische helpdesk maatwerk@ovtk.nl gaat naar de werkgroep maatwerk, zie de pagina werkgroepen voor de overige email adressen van werkgroepen. groningen@ovtk.nl gaat naar de contactpersoon voor de provincie Groningen. friesland@ovtk.nl gaat naar de contact persoon in de provincie Friesland. drenthe@ovtk.nl gaat naar ….. juist de contactpersoon in de provincie Drenthe. U kunt nu vast wel raden waar Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht, nh (ook Noord-holland), zh (ook Zuid-holland), Zeeland, Brabant en Limburg naar worden doorgestuurd. abc@ovtk.nl is bedoeld voor ouders uit Aruba, Bonaire en Curaçao en wordt op dit moment afgehandeld door het bestuur Het valt u misschien op dat de emailadressen ovtk.nl addresssen zijn. Dat is bewust omdat deze dan makkelijk te onthouden zijn het aantal schrijffouten in “ouderkrachtvoortkind.nl” is bijna niet te tellen. Wist u overigens dat de site ook via www.ovtk.nl te bereiken is? Het zou erg fijn zijn als deze adressen snel gebruikt gaan worden. Daarmee wordt het namelijk een stuk makelijker om de juiste informatie bij de juiste persoon of personen te krijgen. De groei van de organisatie brengt ook meer werk met zich mee. Momenteel zijn er diverse vacatures: We zoeken al een tijdje een Web-ontwikkelaar voor het uitbouwen van de website (wordpress, Divi, mailchimp). Aanmelden graag via admin@ovtk.nl. Diverse provincie hebben nog geen contactpersoon. Daarom komt er relatief veel...
Notitie Knelpunten rond ondersteuning leerling op school

Notitie Knelpunten rond ondersteuning leerling op school

Naar aanleiding van de brief van 20 maart 2015 van de staatssecretarissen van VWS en OCW heeft de werkgroep Onderwijsbestuur van Ouderkracht voor ’t Kind een notitie aan ouders gemaakt. Wij vinden dat in de brief van de staatssecretarissen, de zorgplicht van de scholen wordt beperkt. Scholen kunnen aan het aanbod voor passend onderwijs voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking, de voorwaarde verbinden dat ouders een financiële bijdrage leveren uit hun persoonsgebonden budget/zorg in natura. Hiermee worden deze kinderen in het onderwijs achtergesteld. Het recht op onderwijs van kinderen met een ernstige meervoudige beperking komt onder druk te staan. Scholen hebben naar deze groep leerlingen blijkbaar niet langer een zorgplicht. De zorgplicht van de schoolbesturen zou er toe moeten leiden dat samenwerkingsverbanden en gemeenten voorzien in adequate ondersteuning op school, die kan worden bekostigd uit het budget dat met passend onderwijs en de transitie Jeugdzorg beschikbaar is gekomen. De notitie is te vinden onder ‘documenten’ en is via deze link te...
Onderzoek Ministerie OCW naar ‘onderwijs op een andere locatie dan school’

Onderzoek Ministerie OCW naar ‘onderwijs op een andere locatie dan school’

Mede op aandrang van de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs in de Tweede Kamer wordt er op dit moment onderzoek gedaan naar ‘onderwijs op een andere locatie dan school’. Dit onderzoek gaat over onderwijs dat door scholen wordt geboden waarbij de leerling niet (voltijds) op school zit. Daarbij kan worden gedacht aan ‘afstandsonderwijs’ waarbij het onderwijs op afstand wordt aangeboden, bijvoorbeeld aan een leerling die thuis achter de computer zit. Maar ook kan het zijn dat een leerling onderwijs volgt vanuit een opvangvoorziening waar het mogelijk is om betere zorg en begeleiding te bieden. Bij dit onderwijsaanbod gaat het om een zeer gevarieerde groep kinderen. Het kan gaan om kinderen die extra getalenteerd zijn of juist beperkingen hebben waardoor een school niet de plek is om te kunnen leren. Het kan gaan om talenten omdat het kind hoogbegaafd is, maar ook op talent op het gebied van sport of muziek. Het kan gaan om kinderen die tijdelijk niet bij het schoolaanbod kunnen aansluiten maar ook om kinderen voor wie een gewone klas gewoon veel te druk is. Het gaat in alle gevallen om maatwerk dat nodig is om het kind optimaal tot ontwikkeling te laten komen. Op 10 februari jl. sprak een delegatie van de Werkgroep Maatwerk van de Coöperatie Ouderkracht voor ’t Kind en de voorzitter Suzanne Boomsma met de onderzoekers. Samen met een afvaardiging van Hartverwarmendwijs, onder leiding van Indi Hondema, door wie het gesprek was gearrangeerd. Gedurende meer dan twee uur werden de onderzoekers geïnformeerd over de bestaande praktijken van schrijnende knelpunten en goodpractice. Ervaringen uit de achterban van de Ouderkracht en Hartverwarmendwijs werden gedeeld. De onderzoekers...
De Jeugdwet 2015

De Jeugdwet 2015

Wat verandert er per 2015? Vanaf 1 januari 2013 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp tot 18 jaar, ook als een behandeling langere tijd duurt. Ook de JeugdGGZ zit dan niet meer in het takenpakket van de zorgverzekering. Omdat de gemeenten de financieel verantwoordelijkheid dragen voor de kosten van de jeugdhulp, zijn zorgverleners verplicht om aan gemeenten te melden wanneer een kind in behandeling genomen en wanneer de behandeling wordt beëindigd. Op deze hoofdregel zijn voor de JeugdGGZ enkele uitzonderingen. Kosten die de zorgverzekering wel blijft betalen zijn: Behandeling van licht psychische klachten via de huisarts/praktijkondersteuner GGZ; Medicijnen tegen psychische aandoeningen voor jongeren die niet zijn opgenomen in een klinische instelling; Psychosociale therapie (het is tot dusver niet bekend welke Zorgverzekeraars (ZV) dit (aanvullend) pakket blijven vergoeden en hoe hoog die vergoeding maximaal zal zijn. Het is een zeer grijs gebied omdat kinderen met psychosociale aandoeningen wel overgaan naar gemeenten. We zijn druk bezig om dit z.s.m. voor jullie uit te zoeken. Ditzelfde geldt voor de psycho-somatische zorg. Een moeilijke klus omdat gemeenten en verzekeraars allen een ander beleid voeren. Zorgcontinuïteit / overgangsrecht Zorgcontinuïteit geldt alle zorg die al voor 1 januari 2015 is ingezet of waarvoor men op die datum op de wachtlijst stond. Er is geen garantie dat deze zorg wordt gegeven door dezelfde zorgverlener, meestal wel door zelfde instantie. Dit recht geldt voor de duur van de behandeling, maar maximaal tot 01-01-2016. Dit geldt ook voor lopende PGB’s. Meer informatie over uw zorg vindt u op www.hoeverandertmijnzorg.nl of www.dezorgverandertmee.nl . Uiteraard gaan wij hard ons best doen om zoveel mogelijk informatie over de nieuwe jeugdwet...
Kerngroep Jeugdhulp Ouderkracht voor het Kind

Kerngroep Jeugdhulp Ouderkracht voor het Kind

De Nieuwe Jeugdwet  – Wat verandert er per 2015? Vanaf 1 januari 2013 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp tot 18 jaar, ook als een behandeling langere tijd duurt. Ook de JeugdGGZ zit dan niet meer in het takenpakket van de zorgverzekering. Omdat de gemeenten de financieel verantwoordelijkheid dragen voor de kosten van de jeugdhulp, zijn zorgverleners verplicht om aan gemeenten te melden wanneer een kind in behandeling genomen en wanneer de behandeling wordt beëindigd. Op deze hoofdregel zijn voor de JeugdGGZ enkele uitzonderingen. Kosten die de zorgverzekering wel blijft betalen zijn: Behandeling van licht psychische klachten via de huisarts/praktijkondersteuner GGZ; Medicijnen tegen psychische aandoeningen voor jongeren die niet zijn opgenomen in een klinische instelling; Psychosociale therapie (het is tot dusver niet bekend welke Zorgverzekeraars (ZV) dit (aanvullend) pakket blijven vergoeden en hoe hoog die vergoeding maximaal zal zijn. Het is een zeer grijs gebied omdat kinderen met psychosociale aandoeningen wel overgaan naar gemeenten. We zijn druk bezig om dit z.s.m. voor jullie uit te zoeken. Ditzelfde geldt voor de psycho-somatische zorg. Een moeilijke klus omdat gemeenten en verzekeraars allen een ander beleid voeren. Zorgcontinuïteit / overgangsrecht Zorgcontinuïteit geldt alle zorg die al voor 1 januari 2015 is ingezet of waarvoor men op die datum op de wachtlijst stond. Er is geen garantie dat deze zorg wordt gegeven door dezelfde zorgverlener, meestal wel door zelfde instantie. Dit recht geldt voor de duur van de behandeling, maar maximaal tot 01-01-2016. Dit geldt ook voor lopende PGB’s. Meer informatie over uw zorg vindt u op www.hoeverandertmijnzorg.nl of www.dezorgverandertmee.nl . Uiteraard gaan wij hard ons best doen om zoveel mogelijk informatie...