Welkom bij Ouderkracht voor 't kind

Ouderorganisatie voor en door alle ouders van schoolgaande kinderen, jongeren en studenten

Actuele blogs, nieuws en berichten ….

Zorgplicht … ik snap het niet.

(door Yvonne Muijs) De vraag die maar in mijn hoofd blijft na een gesprek met Sander Dekker en nu ook na een gesprek met Karin Straus is: ”Wat houdt zorgplicht van school in?” Als ouder ga ik er vanuit, dat ik verantwoordelijk ben voor de zorg voor mijn Kind. Maar nu blijkt school hier ook een functie in te hebben. Men noemt dit zorgplicht in het kader van passend onderwijs. Wat houdt het in? Bij het verkrijgen van informatie en bij begeleiding van vele ouders struikel ik over deze zorgplicht. School is blijkbaar verplicht zorg te leveren aan en kind bij inschrijving. De school moet voldoen aan deze zorgplicht. Mijn vraag is dan: “hoe ziet die invulling van die zorgplicht er praktisch uit?” Als ouder begrijp ik hier niet veel van. Mijn kind is namelijk wel degelijk ingeschreven op een school. Ik zie echter niet dat er aan hem goede zorg geboden wordt. Hij is al jaren thuiszitter. Na vele gesprekken met het Samenwerkingsverband, directie, ambtenaar Leerplicht, Gedragswerk en Gemeente werd een knop doorgehakt: Er wordt IVIO, ofwel afstandsonderwijs, geboden na vijf jaar zonder onderwijs gezeten te hebben. De knoop was doorgehakt. Daarna duurde het nog zes (!!!) maanden voordat het lesmatrial van IVIO ter beschikking was voor hem. Daarna blijkt dat de school van inschrijving niet te monitoren en ook geen enkele interesse te tonen voor de verdere ontwikkeling. Is dit nu die zorgplicht? Het instellen van Onderwijs en niet meer het volgen van de verdere ontwikkeling van een kind? Hoe zit het met het Ontwikkelingsplan van een school? Wanneer deze school waar mijn kind is ingeschreven een...

Ouders geven terugkoppeling na Thuiszitterstop

Na interne evaluatie geven ouders die aanwezig waren bij de Thuiszitterstop op 6 februari een terugkoppeling.Zij zien bij de concrete uitvoering van de plannen namelijk nog een aantal valkuilen en hiaten in het veld van Passend Onderwijs. In een brief aan het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap zetten zij hun standpunten uiteen. Terugkoppeling ouders thuiszitterstop februari 2017  ...

Leerbaar kind vrijstellen van leerplicht is niet juist

Op 7 december 2016 besteedde Zembla wederom een uitzending aan passend onderwijs en maatwerk. Het blijkt dat het aantal leerlingen dat is afgeschreven voor het onderwijs, door een vrijstelling o.g.v. artikel 5, onder a, Leerplichtwet toch weer is gestegen. Het aantal zal nu lopen in de richting van de 6.000. Sinds een jaar of zeven is het aantal gaan stijgen terwijl het aantal kinderen is afgenomen. Katinka Slump licht toe: “Het is goed om te weten dat dit aantal vroeger stabiel was op zo’n 1.500 kinderen. Denk daarbij aan kinderen die zo geretardeerd zijn dat zij nauwelijks een besef hebben van hun bestaan, bijvoorbeeld door een syndroom, een trauma bij bevalling, ongeluk/verdrinking. Alle andere kinderen kunnen zich wel degelijk ontwikkelen en hebben daarom gewoon recht op onderwijs. Zij zullen op een school moeten staan ingeschreven. Een leerbaar kind vrijstellen van leerplicht is niet juist. Daarover zijn duidelijke afspraken gemaakt met het ministerie van OCW. Ieder kind dat zich kan ontwikkelen is leerbaar, ook kinderen die ziek zijn of overspannen. Voor die kinderen is er een zorgplicht vanuit de school. De school moet dus zorgdragen voor extra ondersteuning. Die ondersteuning bestaat dan uit extra zorg of extra onderwijs zodat onderwijs voor de leerling toegankelijk blijft of wordt gemaakt. Die zorg en/of dat onderwijs kan overal worden geboden. Op school, thuis of elders bij een andere instelling. Daarbij gaat het om maatwerk dat ook kan bestaan uit een combinatie, zoals deels school, deels thuis/andere instelling. Een kind hoeft niet te kiezen tussen zorg en onderwijs; het heeft recht op beide. Dat betekent ook dat beide budgetten beschikbaar moeten zijn. Het schoolbudget...

Bange schoolbestuurders

‘Bestuurders vertonen machogedrag om hun angsten te verbergen’ Column Katinka Slump in Balans Magazine december 2016  

Instemmingsrecht

Onderwijs doe je samen met ouders. Ouderkracht voor ’t Kind ziet graag de VO-raad het gesprek met ouders aan gaan.  

De Ganzenmars van de Gemeente

(door Yvonne Muijs) Zoals bij veel andere zorgouders staan ook bij mij de haren weer overeind van het nadenken over hoe ik mijn Persoongebonden Budget dit jaar bij de Gemeente ga aanvragen. Intensief denkwerk en slapeloze nachten. Mijn doel: hoe ga ik deze aanvraag zo beter doen,dat de Gemeente de vraag beter begrijpt en ik de indicatie die ik voor mijn kind behoef, ook krijg. Tenslotte is mijn PGB (Pesoonsgebonden Budget) voor dit jaar ook nog niet afgehandeld. Ik wacht namelijk nog op de afhandeling van mijn bezwaar en, ook zoals zo velen,maak ik daarvoor gebruik van een lieve advocaat. Het laatste jaar werd mij dan ook aangeraden om de aanvraag al in september te gaan schrijven, zodat hij door het Sociale team (wijkteam) snel afgehandeld kan worden. De huidige indicatie loopt af in december. Hier beginnen wij dan maar met de terminologie ‘ganzenmars’. Zonder dat ik oneerbiedig wil klinken, ik vind ganzen mooie, intelligente en elegante dieren, maak ik hier een metamorfose. Ik deed mijn aanvraag. Wat volgde was ontzettend veel ‘gegak’ en na drie maanden lag er nog steeds geen Indicatie van het Sociaal Team. De volgende gans werd bij geroepen en het gegak begon weer zonder dat dat resultaten opleverde. Hup… naar de volgende gans. Om het gegak dan maar een halt toe te roepen, heb ik hulp in mijn netwerk erbij geroepen. Het succes: een Indicatie. Nou dacht een gans slim te zijn en toch een heel andere indicatie uit te schrijven. Daar was ik niet heel blij mee natuurlijk…Tenslotte heb ik niet voor niets een op mijn kinds specifieke behoefte een plan opgesteld om goede...

Nieuwsbrief

Meest recente reacties

De stem van de ouders moet worden vertegenwoordigd door de ouders zelf

Ouderkracht voor 't Kind brengt ouders bij elkaar en versterkt ouderinitiatieven om hen een duidelijke rol te geven in het krachtenveld van checks-and-balances, met als (moreel) kompas de universele rechten van het kind

w

Gesprekspartner

We zijn lokaal, regionaal en landelijk gesprekspartner voor onderwijs en zorgsector, en overheid. Zo werken ouders samen aan een betere kwaliteit

Kennisnetwerk

We maken het mogelijk om elkaar te vinden voor het delen van kennis en het effectueren van medezeggenschap

p

Informatie- en adviespunt

Er komt een informatie- en adviespunt, in regio’s en grote steden, waarbij ervaren ouders hun kennis doorgeven aan andere ouders, daarbij ondersteunt door (o.a. juridische) experts

z

Ouderinitiatieven

We gaan ouderinitiatieven versterken zodat ze een duidelijke rol kunnen hebben binnen het krachtenveld van checks-and-balances

Agenda

Alle activiteiten worden aangekondigd op de site en vermeld in de agenda.

Komende activiteiten

There are no upcoming events.

Doe mee!

Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan het neerzetten van de organisatie en het inrichten van een regionaal netwerk. Vele handen maken licht werkt. Doet u mee in het belang van onze kinderen? Wordt dan lid.

Lid worden

Steun de coöperatie Ouderkracht voor ’t Kind

Contactformulier

Ouders/organisaties die graag inbreng hebben in het proces van de oprichting kunnen contact opnemen via het contactformulier.

Vragenformulier

Ouders en hun organisaties geven uitvoering aan de motie Mohandis/Lucas. Vul het vragenformulier in, email het naar info@ouderkrachtvoortkind.nl of stuur via de post naar Postbus 114,1900 AC, Castricum